Talentgericht leiderschap: de sleutel tot betere prestaties en werkplezier en een sterk team

Uit steeds meer onderzoek blijkt dat professionals vooral kunnen excelleren als ze kunnen bouwen op hun strengths. De focus op tekorten -gap-based approach- werkt demoraliserend en is minder effectief dan het bouwen op de unieke sterktes als een middel voor prestatieverbetering.

Maar vaak hebben professionals en leidinggevenden ´blind spots´en (her)kennen ze hun eigen sterke punten niet (en ook niet de sterke punten van hun stakeholders). Zo blijft veel potentieel onbenut. Ook is zicht op eigen kwaliteiten, gedrag en eventuele prestatie risico´s in relatie tot anderen in de werkomgeving cruciaal.

Investeren in het ontdekken, inzetten en benutten van strengths en het benutten van de complementaire krachten vergroot de veerkracht van mensen en de wendbaarheid van organisaties. Positieve effecten zijn o.a.: betere prestaties en samenwerking, zelfvertrouwen, innovatie, retentie, positieve emoties, intrinsieke motivatie en betrokkenheid.

Benut de sterke punten van je team

Als je wilt dat teams optimaal presteren, dan moet je een omgeving creëren waarin demotivatie weggenomen wordt en intrinsieke motivatie de ruimte krijgt. Creëer dus een omgeving waarin collega’s samen vanuit hun eigen sterktes aan de slag gaan en elkaar helpen – dat leidt tot topprestaties.” – Dr. Kilian Wawoe


 

Great leaders bring out their teams´ strengths!

Strengths are more than just things that we are good at, they are underlying qualities that:

energise us; we feel good when we are doing them (although we may be so wrapped up in the activity that we don’t actually notice ( – flow -)

contribute to our personal growth; we naturally seek to find out more and get better in the strength area   ( – we learn quicker and it makes it easier to reach our goals, – growth mindset, mastery – )

lead to peak performance; we achieve high quality results time and time again when we are using a strength ( – sustainable peak performance – )

Strengths-based leadership sluit uitermate goed aan bij wat tegenwoordig van positief, effectief leiderschap verwacht wordt. Het draagt in belangrijke mate bij aan een veilig, mensgericht werkklimaat, gericht op de ontwikkeling en het stimuleren van motivatie en eigenaarschap. Het loont om te investeren in de sterke punten van leidinggevenden en hun teams.

Paul Fairhurst van het Institute for Employment Studies geeft tien tips voor managers om de sterke kanten van het team naar boven te halen:

Identificeer hun sterke punten – ontdek zowel waar ze goed in zijn als waar ze energie van krijgen. Probeer erachter te komen wat voor hen vanzelfsprekend is; waar spreken ze met passie over, wat zijn de dingen die ze doen zonder dat het van ze gevraagd wordt?

Stel duidelijke doelen – mensen moeten weten wat ze moeten bereiken, maar niet worden verteld hoe ze het moeten aanpakken, ga niet micro-managen; een op sterke punten gerichte aanpak is ook een zeer effectieve, resultaatgerichte manier van werken die eigenaarschap stimuleert.

Bedenk hoe ze hun sterke punten kunnen gebruiken om deze doelstellingen te bereiken – voer een één-op-één gesprek over hoe ze hun sterke punten het beste kunnen gebruiken om hun doelen te bereiken. Zijn er sterke punten die nog onderbelicht en onbenut zijn? Zijn er sterke punten die ze verder willen ontwikkelen?

Beheer zwakke punten – een focus op sterke punten betekent niet dat we zwakke punten moeten negeren. Iedereen heeft zwakke punten en het is moeilijk om goed te worden in gebieden waar we zwak zijn. In plaats van mensen te pushen beter te worden waar ze zwak zijn, denk eens na over hoe ze hun sterke punten kunnen gebruiken om dit te compenseren (in plaats van ze op nog een andere training te sturen om te proberen de zwakte te verbeteren, dit werkt demotiverend en levert niet de gewenste resultaten).

Bouw een team – begrijp de sterke punten die iedereen in het team brengt en beslis bewust hoe deze moeten worden gebruikt om specifieke doelstellingen te bereiken; zorg ervoor dat iedereen elkaars sterke punten kent en waar ze de meeste waarde kunnen toevoegen.

Overweeg om rollen opnieuw te ontwerpen (job-crafting), zodat mensen nog meer op hun sterke punten kunnen inzetten; voeg wat nieuwe verantwoordelijkheden toe die het beste in hen naar boven halen of wissel van taak tussen mensen in het team

Besef dat iedereen anders is – we hebben allemaal een unieke mix van sterke punten en goede managers zijn in staat om mensen eerlijk te behandelen terwijl ze deze individuele kwaliteiten erkennen en benutten. “If you judge a fish by its ability to climb a tree,it will believe that it is stupid”

Help mensen zich te ontwikkelen – medewerkers groeien het meest daar waar hun kracht ligt. Je kunt beter van de zevens in je team een negen maken dan van een vier naar een zes gaan.

Geef mensen positieve feedback laat mensen weten wanneer ze hun sterke punten effectief hebben gebruikt, vier vooruitgang en successen, dit versterkt zelfvertrouwen in eigen kunnen.

Overdrijf niethet is verleidelijk om iets waar we goed in zijn te pas en te onpas in te zetten. Maar een sterk punt kan ook een prestatie risico worden als het niet in de juiste mate, context ingezet wordt.  Let er dus op dat medewerkers zich niet te veel  blindstaren op waar ze goed in zijn en dat ze nergens anders meer oog voor hebben.

Coachend Leiderschap

Als je als leidinggevende sterk bent geworden in het herkennen van en het benutten van potentieel, het inzetten en verder ontwikkelen van sterke punten, het faciliteren van een veilige, lerende, positieve werkomgeving, dan ben je ook sterk in coachend leidinggeven. Deze manier van leidinggeven vergroot, betrokkenheid, eigenaarschap en zelfsturend vermogen van je team.

“Doordat de leidinggevende weet welke sterke en zwakke punten een medewerker heeft, zou hij/zij de medewerker in zijn kracht kunnen zetten. Er is dan als het ware coaching op maat.” - Prof.dr. Paul Boselie

Maar dat kan alleen wanneer je als leidinggevende in de eerste plaats jezelf goed kent. Voor je de drijfveren, ambities, sterke en zwakke punten van anderen wilt en kunt (h)erkennen is het van belang eerst voldoende kennis te hebben over je eigen sterke en zwakke punten, je valkuilen, belemmerende overtuigingen, aspiraties, waarden en leiderschapsgedrag.

Op die manier kan je ook een authentieke leiderschapsstijl ontwikkelen waarvan coachend leidinggeven een onderdeel is, een grondhouding die zorgt dat je vanuit betrokkenheid, verbondenheid en een oprechte interesse aan het verder ontwikkelen van mensen werkt.

Coachende leidinggevenden zorgen voor een veilige omgeving, geven en krijgen vertrouwen en halen de positieve energie van medewerkers naar boven. Word een ‘strengths spotter’: ontdek de sterke punten van je mensen en help ze hun sterke punten in kaart te brengen en te optimaliseren en zaken die prestaties blokkeren kunnen verhelpen.

Zorg ervoor dat medewerkers helder hebben wat hun beperkende zwakke punten en prestatierisicogebieden zijn en weten waar ze terecht kunnen om deze punten te compenseren of te verbeteren. Wees heel duidelijk over ‘wat’ er moet worden bereikt (richting en kaders), maar betrek medewerkers bij het besluit over ‘hoe’ ze daarvoor hun sterke punten en ervaring kunnen aanwenden voor het bereiken van de gewenste resultaten.

Bouw een positieve werkomgeving op waarin mensen het gevoel hebben dat ze worden gewaardeerd en dat hun bijdrage iets toevoegt aan het grotere geheel.

Creëer ruimte voor persoonlijke groei waarbij mensen worden geïnspireerd, uitgedaagd en aangemoedigd. Respecteer, erken en benut de individuele sterke punten, ervaring, vaardigheden en prestaties en moedig je teamleden aan om hun unieke sterke punten voor zichzelf in te zetten én om anderen te helpen en te versterken.

About The Author

Kitty Schaap

CoAchieve | Versterk leiderschap en talent vanuit een Strengths-based aanpak. Voor leidinggevenden, HR-professionals, organisaties.

You may also like...