EMPLOYEE ENGAGEMENT

Talent

Wanneer mensen werken vanuit eigen talenten en kracht, ervaren ze meer voldoening, minder werkdruk en presteren ze beter. Medewerkers die bewust zijn van hun sterke punten en gestimuleerd worden om deze te ontwikkelen scoren hoog op individueel welzijn en voelen zich meer betrokken bij de organisatie. Meer betrokkenheid en bevlogenheid vergroot het werkgeluk en de performance, hier valt voor organisaties nog veel winst te behalen.

Voor optimale inzetbaarheid, het verhogen van prestaties en betrokkenheid is een gerichtheid op de talenten van alle medewerkers nodig. Hoe meer iemand wordt aangemoedigd om persoonlijke sterke punten dagelijks in te zetten, hoe positiever hij/zij het werk ervaart en hoe beter de emotionele binding met het werk is. Dit verhoogt de medewerkersbetrokkenheid (employee engagement), vermindert personeelsverloop, verbetert de prestaties en zorgt voor een betere samenwerking.

Het kennen, ontwikkelen en optimaal inzetten van talenten geeft positieve energie, intrinsieke motivatie, versterkt de zelfregie en leidt tot betere prestaties en affectieve betrokkenheid bij de organisatie. Door het bewust inzetten van talenten, worden talenten ontwikkeld tot sterke punten; talent in actie. En uit onderzoek blijkt dat hoe meer aandacht er is binnen organisaties voor diversiteit en de unieke talenten van medewerkers, hoe positiever het effect is op de motivatie en inzetbaarheid van medewerkers en teams.

Talentontwikkeling vanuit de strengths-based aanpak verhoogt de productiviteit, betrokkenheid en werkgeluk. Veel organisaties doen moeite om talent binnen te halen maar uit onderzoek blijkt dat de meeste organisaties inefficiënt zijn waar het gaat om het optimaal benutten van het potentieel en talent van hun medewerkers. Exclusief talent management, beperkt tot een groep ‘high potentials’, is voor veel organisaties ineffectief en het past niet meer bij deze tijd. Veel professionals geven ook aan ontwikkelingsmogelijkheden en aandacht voor hun kwaliteiten erg belangrijk te vinden.

Professionals die hun talenten optimaal in kunnen zetten zijn gemotiveerd, betrokken, veerkrachtig en presteren beter. Een strengths-based benadering ‘correleert met een verhoogd welzijn van medewerkers, dit betekent dat medewerkers meer positieve en minder negatieve emoties ervaren en dat ze meer tevreden zijn met hun leven in het algemeen’ (dr. Marianne van Woerkom – Universiteit van Tilburg, dept HumanResource Studies).

Een uitdaging

De meeste organisaties zien het belang in van medewerkersbetrokkenheid en het effect hiervan op productiviteit en de bedrijfsresultaten. Organisaties staan dan ook continu voor de uitdaging om het beste in hun werknemers naar boven te halen, en intrinsiek gemotiveerde en betrokken medewerkers zijn veel waard. Medewerkers die bewust zijn van hun sterke punten en gestimuleerd worden om deze te ontwikkelen scoren hoog op individueel welzijn, presteren beter en voelen zich meer betrokken bij de organisatie.

Het (h)erkennen, ontwikkelen en faciliteren van de unieke sterktes/talenten van leiders en medewerkers is van essentieel belang voor organisatiesucces. Want het onbenut laten van potentieel, de kracht van mensen resulteert in minder betrokkenheid, inzet en groei, met alle negatieve gevolgen van dien. Succesvolle organisaties investeren in ontwikkeling en vertrouwen en bouwen op de kracht van mensen.

Wanneer je mensen vraagt of ze elke dag de kans hebben het werk te doen waar ze het beste in zijn, antwoordt slechts 10% bevestigend. Dit blijkt uit wereldwijd onderzoek van Gallup naar talent en ontwikkeling van mensen in organisaties. In veel organisaties is er dus sprake van een schat aan niet-gerealiseerde capaciteit bij medewerkers en het aanboren hiervan levert zowel voor de medewerker zelf als voor de organisatie winst op.

Talentontwikkeling en de sterke punten-benadering

Laat mensen groeien in waar ze goed in zijn, ‘versterk wat werkt’; de neiging is nog vaak om ons te richten op wat niet goed gaat, ‘zwaktes’ waar we vooral aan moeten sleutelen. Denk bijvoorbeeld maar eens aan beoordelingsgesprekken, vaak worden medewerkers tijdens deze gesprekken voornamelijk gewezen op hun tekortkomingen, ‘verbeterpunten’. Maar een focus op sterke kwaliteiten, op dat wat wel goed gaat, bij ons past en energie geeft, leidt tot betere prestaties, intrinsieke motivatie en plezier in het werk. Het optimaliseren van talenten werkt beter om ontwikkeling en prestaties te stimuleren dan het ‘werken aan zwakke punten’, door de focus te leggen op wat wel goed gaat; van klachten naar krachten. Mensen die hun talenten optimaal in kunnen zetten zijn gemotiveerd, betrokken, energiek en halen meer voldoening uit hun werk.

Er vindt steeds meer een verschuiving plaats van competenties naar sterktes, bijvoorbeeld voor duurzame inzetbaarheid, zelforganiserende teams, performance management en job crafting werkt het een stuk beter om te focussen op de unieke sterktes van mensen. Competenties worden meestal gedefinieerd door de organisatie en zijn van belang om de functie goed uit te kunnen oefenen maar talenten zijn persoonlijker en kunnen van grote betekenis zijn voor innovatie, kennis, intrinsieke motivatie en creativiteit.

‘Uit onderzoek van mijn collega’s Meijer en Van Woerkom blijkt dat een organisatieklimaat gericht op het (h)erkennen van sterke punten, en die vervolgens koesteren en verder ontwikkelen, leidt tot hogere prestaties, minder ziekteverzuim en beter kunnen omgaan met emotionele belasting. Kortom, waardevolle uitkomsten voor zowel het individu als voor de organisatie. Naar verwachting zal de ‘sterke punten’-benadering dan ook snel aan belang toenemen en ertoe bijdragen dat steeds meer organisaties zullen opteren voor een meer inclusieve benadering van TM’. Jaap Paauwe (Professor HR Studies Tilburg University).

“Wetenschappelijk onderzoek in onder meer de Verenigde Staten (Gallup), Engeland (Talentenspecialist Linley en collega’s) en de Universiteit van Tilburg (M. van Woerkom en C.Meijers) maken duidelijk dat de talenten- en sterkepuntenbenadering nadrukkelijk bijdraagt aan het floreren van individuen, teams en organisaties. Praktijkervaringen in Nederland onderstrepen dat. Daarmee lijkt de talenten- en sterkepuntenbenadering een duidelijk plaats te verdienen in het HRM van deze eeuw.” Bron: PWnet

Een positief en sterk organisatieklimaat

Medewerkers groeien het meest daar waar hun kracht ligt. Het (h)erkennen, ontwikkelen en faciliteren van de unieke kwaliteiten van medewerkers is dus van essentieel belang. Hier ligt een cruciale rol weggelegd voor HR professionals en leidinggevenden.

Onderzoek door toonaangevende psychologen op het gebied van positieve psychologie toont aan dat hoe meer iemand wordt aangemoedigd om persoonlijke sterke punten dagelijks in te zetten, hoe positiever hij/zij het werk ervaart en hoe beter de emotionele binding met het werk is. Dit verhoogt de medewerkersbetrokkenheid, vermindert personeelsverloop, verbetert de prestaties en zorgt voor een betere samenwerking met het oog op de organisatiedoelstellingen.

Uit onderzoek naar de rol die het inzetten van persoonlijke sterke punten op het werk speelt voor een positieve werkervaring (o.a. werktevredenheid, plezier, betrokkenheid en betekenis) is daarnaast gebleken dat hoe meer de sterke punten van medewerkers op de werkplek werden ingezet, hoe positiever hun ervaringen op het werk waren. Deze kennis is belangrijk om positieve ervaringen zoals werktevredenheid, betrokkenheid en betekenis te kunnen stimuleren. (Bron: Bron: Dubreuil et al, 2016; Harzer & Ruch, 2013; Harzer & Ruch, 2012). En door medewerkers te helpen hun sterke punten optimaal te benutten ontwikkelen ze hun bewustzijn en zelfvertrouwen. Wie zich bewust is van zijn of haar waarden, sterke punten en valkuilen/prestatierisico’s, heeft de sleutel in handen tot meer positieve energie, voldoening en succes.

Onderzoeken tonen ook een duidelijk verband tussen positieve emoties binnen werkculturen en probleemoplossing van hogere kwaliteit. Als op positieve emoties wordt gefocust, verwerken mensen informatie sneller, trekken ze minder snel overhaaste conclusies, kunnen ze beter omgaan met complexe onderhandelingen, zijn ze creatiever en staan ze meer open voor alle informatie die hen ter beschikking wordt gesteld. Verder blijkt uit onderzoek dat er een sterk verband is tussen het ervaren van positieve emoties en het vermogen om toekomstige gebeurtenissen te plannen, waardoor medewerkers hun gedrag beter kunnen afstemmen op bedrijfsdoelstellingen en hun gedrag doelbewust kunnen aanpassen om toekomstige doelstellingen te behalen. (Bron: Avey et al, 2012).

While the employee experience journey may start with a focus on the workplace, perks, and rewards, in time it must focus on the more human elements of the work itself to truly create meaning. Meaning also derives from the day-to-day work: Am I using my strengths and capabilities? Am I working with people I respect to deliver something of value? Source: Deloitte Insigths

HR professionals en leidinggevenden kunnen medewerkers helpen bij ‘werk maken van talent’.

Uit gesprekken met Human Resources managers, L&D professionals en lijnmanagers komt naar voren dat, hoewel men de voordelen en mogelijkheden erkent die voortvloeien uit een organisatie opgebouwd rond de sterktes en successen van werknemers (in plaats van zwakheden, tekortkomingen), de implementatie van een dergelijke aanpak een obstakel kan zijn. Aangezien de voordelen van een ‘sterke punten-benadering’ zich steeds vaker in de praktijk bewijzen, is het wel zinvol om na te denken over hoe je deze aanpak in de organisatie kan invoeren. Maak strengths-based werken een integraal onderdeel van een positieve organisatiecultuur.

Welzijn, veerkracht

Door de nadruk te leggen op sterke punten en mensen aan te moedigen om open over hun sterke punten te spreken, kan negatieve stress worden verminderd en het mentale welzijn worden verbeterd. Medewerkers worden meer oplossingsgericht, zijn zich meer bewust van hun successen, zijn behulpzamer wanneer dat nodig is en richten zich op toekomstige kansen in plaats van de kansen die onbenut zijn gebleven. Daarnaast dient de focus op sterke punten als basis voor herevaluatie en zelfregulering van emoties bij tegenslagen en stress veroorzakende factoren, waardoor de algehele veerkracht op de afdeling toeneemt. (Bron: Denovan et al, 2016; Harzer & Ruch, 2014; Gander et al, 2012a; Forest et al, 2012).

Inspirerend effectief leiderschap

Employee Engagement en Employee Experience gaat ook over leiderschap. De direct leidinggevende heeft de grootste impact op de prestaties, motivatie en het werkplezier van medewerkers.

De beste leidinggevenden zijn niet overal sterk in, ze zijn niet heel allround en beschikken ook niet over dezelfde kwaliteiten en competenties, er bestaat geen blauwdruk voor goed leiderschap. Als leidinggevenden vanuit hun eigen kracht werken, ze zich op hun sterke punten richten worden ze authentieker en gepassioneerder en zijn daarmee een rolmodel en effectieve, inspirerende leidinggevenden. Doordat ze inspelen op hun sterke punten, tonen leidinggevenden vaak positieve emoties die ook weer positieve emoties oproepen bij hun medewerkers, die de positieve energie en het enthousiasme van hun leidinggevende vaak overnemen. Leidinggevenden met dit niveau van bewustzijn kunnen vervolgens een krachtig supportnetwerk opbouwen om potentiële prestatierisicogebieden te verminderen, het moreel een boost te geven en medewerkers te stimuleren hun sterke punten te benutten. (Bron: Brook & Brewerton, 2016a, Kong & Ho, 2015; Van Woerkom & Meyers, 2014, Sosik et al, 2012).

De strengths-based aanpak biedt een positieve en inspirerende benadering voor persoonlijke en professionele ontwikkeling en wordt steeds vaker met succes in het bedrijfsleven toegepast. Een aantal bekende en succesvolle bedrijven maakt daarbij gebruik van de Strengthscope methodiek en assessments.

Binnen organisaties is er nog te veel onbenut potentieel en talent, dat potentieel aanboren en talenten laten bloeien levert een win-win situatie op voor mens en organisatie. Er is steeds meer behoefte aan zelfverwerkelijking, wendbaarheid, verbondenheid, autonomie, werk kunnen doen waarbij je je talenten in kunt zetten en een organisatiecultuur waar je voldoende kansen krijgt om te floreren.

Uit een analyse onder meer dan 90.000 medewerkers in 135 organisaties is gebleken dat de focus op sterke punten qua persoonlijkheid en prestaties van alle acties van line managers de meeste invloed had op de prestaties van medewerkers. (Bron: Harter en Schmidt, 2002).

Uit deze analyse onder meer dan 10.000 afdelingen en meer dan 300.000 medewerkers in 51 bedrijven is gebleken dat afdelingen die bovengemiddeld scoren op de vraag “Ik heb elke dag de kans om te doen waar ik het best in ben”, 38% meer kans op succes hebben op het gebied van productiviteit en 44% meer kans op succes op het gebied van klantenloyaliteit en personeelsbehoud.

Aan de hand van dit onderzoek en van intern onderzoek bij Strengthscope is het onderstaande model ontwikkeld, waarin een overzicht wordt gegeven van de positieve invloed van een focus op sterke punten op de resultaten.

Medewerkers zijn effectiever en hebben meer plezier in het werk wanneer hun sterke kanten benut en gewaardeerd worden. Resultaten zijn o.a. meer betrokkenheid (employee engagement), betere samenwerking en prestaties, minder verloop en hogere klanttevredenheid. Mensen maken het verschil en zijn de belangrijkste kracht en succesfactor van de organisatie. Maximaliseer de kracht/het talent dat besloten ligt in het menselijk kapitaal in de organisatie.

Vragen, interesse, een afspraak maken? Wij kunnen helpen met strengths coaching, leiderschapsprogramma’s, het ontwikkelen van een strengths-based strategie voor de organisatie en masterclasses. Wil je advies over wat het beste past bij jou of je organisatie? Neem contact met mij op voor meer informatie of voor het maken van een afspraak voor een verkenningsgesprek. 

Voor het ontdekken, ontwikkelen en optimaal inzetten van (werkgerelateerde) sterke kwaliteiten biedt Strengthscope unieke online assessments en tools die in meer dan 140 landen door een groot aantal gerenommeerde organisaties ingezet. Het is een bewezen, wetenschappelijk gevalideerde, effectieve psychometrische tool voor mens- en organisatieontwikkeling. Strengthscope kan worden ingezet voor individuen, voor teams, voor leidinggevenden en voor Employee Engagement.

Als HR professional en coach heb ik jarenlange ervaring opgedaan met veel verschillende assessments. Ik werk nu bij voorkeur met Strengthscope omdat het evidence-based is, het respecteert de uniciteit en complexiteit van de mens en bevordert diversiteit en inclusiviteit. Strengthscope is het enige assessment op dit gebied dat goedgekeurd is als een valide en betrouwbaar psychometrisch instrument. Het wordt wereldwijd ingezet en is het meest innovatieve en volledige strengths-based development systeem. Bovendien kan het voor de volledige employee life cycle en organisatiebreed ingezet worden. Zo zijn er specifieke assessments en veel hulpmiddelen voor individuele medewerkers, voor teams, voor leidinggevenden en voor employee engagement.

Strengthscope is evidence based en de meest uitgebreide tool op de markt in het kader van werkgerelateerde sterktes & energizers, ondersteund door een breed scala aan hulpmiddelen. Het inzetten van energiegevers en talenten leidt tot high performance en het vergroten van betrokkenheid en bevlogenheid (employee engagement).

Strengthscope identifies what is unique about each individual. Each person is different, with a unique range of underlying strengths. The Strengthscope® System recognizes this and, unlike other assessment systems, doesn’t oversimplify human nature by putting people into narrow personality boxes.

Betrokken en bevlogen medewerkers.

Een positieve organisatiecultuur.

Een strengths-based organisatie is een succesvolle organisatie.

Employee engagement can double when leaders leverage the strengths of their people.

‘You will excel by maximizing your strengths, not by fixing your weaknesses!’

“ Research shows that a person’s best performance comes when they are given meaningful work that leverages their personal strengths and aspirations” – Deloitte Global Human Capital Trends Report

‘Wie erin slaagt de juiste omgeving te creëren voor de grootste talenten trekt hen als vanzelf naar zich toe’ –  Laszlo Bock, Google

‘Positive leaders emphasize and build on employees’ strengths rather than focus on their weaknesses, and this emphasis creates an attraction to forming strong interpersonal ties. The orientation is toward enabling thriving and flourishing at least as much as addressing obstacles and impediments. It is not the same as merely being nice, charismatic, trustworthy, or a servant leader. Rather, it incorporates these attributes and supplements them with a focus on strategies that provide strengths-based, positive energy to individuals and organizations’  (Cameron, 2012)

“Naar verwachting zal de ‘sterke punten’-benadering snel aan belang toenemen en ertoe bijdragen dat steeds meer organisaties zullen opteren voor een meer inclusieve benadering van Talent Management”Jaap Paauwe (Professor HR Studies Tilburg University).

The former Chairman of Microsoft Europe and author of the inspiring book ‘The positive leader’, says that the best leadership decision he ever made during his entire career at Microsoft was the decision to start working on his own and his team’s strengths.

“De effectieve leidinggevende zet sterke punten om in productiviteit. Hij/zij weet dat je niet veel bereikt met zwakke punten. Om resultaten te behalen moet iemand alle beschikbare sterke punten benutten – de sterke punten van collega’s, van de leidinggevende en van zichzelf. Deze sterke punten zijn de echte kansen.” (Peter Drucker, managementgoeroe, hoogleraar, schrijver)

“Kijk goed naar je prestatieproces en ga voor vereenvoudiging en op sterke punten gebaseerde assessment en coaching. De tijd van traditionele beoordelingen en geforceerde ranking is voorbij; prestatiemanagement is nu een hulpmiddel voor een hogere medewerkersbetrokkenheid. (Global Human Capital Trends 2015, Deloitte University Press)