Het belang van mensgericht leidinggeven wordt in deze tijd steeds meer evident voor veel organisaties.

Vooral in de huidige tijd, waarin het aantrekken, behouden, ontwikkelen van talent en het vitaal houden van medewerkers cruciaal is, is het zinvol voor HR-professionals en leidinggevenden om vaker en beter samen te werken.

Bij leidinggevenden met een mensgerichte, ondersteunende leiderschapsstijl is de kans op ernstige burn-out klachten maar 1%. Bij leidinggevenden die heel controlerend zijn, die geen structuur en visie bieden, gaat het om 38 procent van de medewerkers! Op basis van dit onderzoek van HR-dienstenbedrijf Securex en Prof. dr. Anja Van den Broeck van de KU Leuven blijkt verder dat:

Ondersteunend leiderschap ervoor zorgt dat aan de belangrijkste psychologische basisbehoeften (zie hierover ook de zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan en het boek van Daniel Pink: ´Drive´) wordt voldaan: Autonomie – meer keuzevrijheid en eigenaarschap, Verbondenheid – gevoel van verbondenheid door positieve relaties met anderen, een hecht team, Competentie/Meesterschap – medewerkers kunnen hun talenten, hun sterke punten optimaal benutten en ontwikkelen.

“Het gebruiken van sterke punten gaat gepaard met positieve emoties, beter functioneren en innovatief gedrag.” (Van Woerkom & Meyers)

Dit komt ook overeen met de bevindingen van meerdere recente onderzoeken (onder andere van McKinsey en Gartner) waaruit steeds weer naar voren komt dat leidinggevenden meer authentiek, mensgericht en talentgericht moeten zijn.

Een strengths-based benadering van leidinggeven gaat uit van de authenticiteit, uniciteit en de talenten van de leidinggevende zelf en die van medewerkers en is dus per definitie mensgericht en talentgericht.

Deze aanpak van leidinggeven kunnen leidinggevenden ontwikkelen maar daarvoor hebben ze wel de juiste kennis, tools en begeleiding nodig en als strengths-based leiderschapscoach help ik jou en/of je organisatie daar graag bij.

MANAGEMENTSTIJL

“Much of the day-to-day responsibility for managing employees’ health and wellbeing falls on line managers.” Dit omvat het implementeren van initiatieven rondom bijvoorbeeld stressmanagement, het signaleren van vroege waarschuwingssignalen van stress, het doorvoeren van ondersteunende aanpassingen op het werk en het bevorderen van positieve relaties. Toch tonen enquêtes consistent aan dat ‘een slechte managementstijl’ een belangrijke oorzaak is van werkgerelateerde stress. In onze enquête over gezondheid en welzijn op het werk in 2022 gaf ongeveer een kwart (26%) van de respondenten de managementstijl de schuld van werkgerelateerde stress.

Managers zijn belangrijke rolmodellen bij het bevorderen van gezond gedrag op het werk, en deze bevinding toont aan hoe schadelijk de impact kan zijn als managers niet zijn uitgerust met de competentie en het vertrouwen om hun rol hierbij op de juiste manier uit te voeren. Managers moeten ook begrijpen welke impact hun managementstijl heeft op werknemers en de bredere organisatiecultuur op het werk.” (Bron: CIPD)

LEIDERSCHAPSONTWIKKELING

Dr. Lars van Tuin (een executive coach en onderzoeker) zegt het volgende: ´Leidinggevenden wordt geleerd “to drive performance”, alsof het een auto is of een kudde schapen die gedreven moet worden. Weliswaar wordt de managers geleerd om coachend leiding te geven en niet meer als een blaffende hond om die schapen heen te rennen, maar de prestatiedruk lijkt alleen maar omhoog te gaan, en de uitval door psychosociale stress en burn-out gaan zeker niet omlaag. Er zit een verband tussen die twee zaken.´

Het goede nieuws is dat leiderschap ontwikkelbaar is en dat veel organisaties daar ook steeds meer terecht aandacht, tijd en geld aan besteden. Maar het slechte nieuws is dat de investering in leiderschapsontwikkeling niet de gewenste resultaten oplevert.

‘The true challenge for leadership development lies in creating sustainable and feasible ways of developing leaders in a personalized way, accommodating variations of style and individual strengths profiles. To do that, organizations need to move away from the one-size-fits-all approach that tries to create all-rounders, and help new leaders understand that leadership is primarily a stretch assignment, far more demanding than they had anticipated. You can teach key concepts to aspiring leaders, such as the concept that employee engagement drives business results; or the concept that focusing on strengths leads to more positive and ultimately more productive workplaces – but each individual leader must turn each concept into a practice, through a set of behaviours and techniques that feel authentic to them, that fit their strengths. Ultimately, each leader leads differently´ – StrengthscopeLeader

Goed presterende leiders werken zelf vanuit hun kracht en inspireren en ontwikkelen mensen en zorgen er zo voor dat ze samen met hun mensen zo succesvol mogelijk zijn.

Positive leaders focus on enabling the best of the human condition and creating exceptionally positive outcomes. – Kim Cameron

PERSOONSGERICHT EN TALENTGERICHT

Menselijke energie, motivatie en betrokkenheid maken het verschil, niet regels en procedures, processen en systemen. De stijl van leidinggeven en de mate van steun die medewerkers krijgen van hun direct leidinggevende heeft een impact op het welzijn, het personeelsverloop, de motivatie en betrokkenheid en de bereidheid om goed werk te leveren.

De relatie met de direct leidinggevende is de belangrijkste factor voor engagement of disengagement.

In de snel veranderende wereld is het noodzakelijk dat leidinggevenden hun #leiderschapsstijl aanpassen aan de behoeften van hun medewerkers. Het traditionele model werkt niet meer en er is steeds meer behoefte aan een mensgerichte, ondersteunende , talentgerichte benadering van leiderschap.

Mensen willen zich graag verbonden voelen met de organisatie waar ze voor werken maar het komt nog te vaak voor dat visie, missie, waarden en doelen van de organisatie niet duidelijk zijn. Door medewerkers hier echt bij te betrekken –in plaats van het ‘top-down uit te rollen’ gaan ze zich meer oprecht medeverantwoordelijk voelen voor de bedrijfsresultaten.

Een mensgerichte, talentgerichte benadering houdt in dat leidinggevenden rekening houden met de verschillende behoeften, persoonlijkheden en kwaliteiten van hun medewerkers. Naarmate de werkomgeving van vandaag verandert, moet ook leiderschap veranderen.

Mensen willen niet langs dezelfde meetlat gemeten worden. Als leidinggevende of HR-professional is het dus van belang naar de verschillende behoeften en unieke kwaliteiten te kijken en daarmee rekening te houden, te vaak gebruiken we nog een one-size-fits-all model.

Uit onderzoek van Gartner: “een persoonsgerichte ervaring: 82% van de medewerkers zegt dat het belangrijk is voor hun organisatie om hen als persoon te zien, niet alleen als medewerker. De mens-tot-mens-dynamiek op de werkplek dwingt leiders om mensgericht leiderschap te tonen, gedefinieerd als leiden met authenticiteit, empathie en aanpassingsvermogen. Deze eigenschappen worden al enige tijd genoemd als een van de belangrijkste kwaliteiten van excellente leiders.” 

AUTHENTIEK

“In organisaties proberen we met cultuur-trajecten en incompany trainingstrajecten één stijl en houding te realiseren. Eigenlijk vraag je mensen om hun authenticiteit los te laten en in een mal te stappen. Maar je wil juist dat mensen zichzelf durven zijn op hun werk, dat ieder vanuit zijn/haar eigenheid een unieke bijdrage geeft aan de samenwerking en de resultaten. Je wil dat collega’s zich vrij voelen om hun eigen meningen en inzichten te geven, dat zorgt voor innovatie en creatieve oplossingen. Leiderschap is dan zorgen dat er de juiste, veilige setting is, waarin diversiteit kan bloeien. En een goede baas blijft gewoon Johan, blijf zoals je bent, houd vast aan je normen en waarden.” Managementsite, Vernieuwend Leiderschap, Johan van den Elzen, voormalig CEO Movares

“One immediate result of Covid was an increased focus on human leadership – the skills that help to support and energise teams. At Coca-Cola, we’ve seen a move away from ‘corporate speak’ to a more authentic style of leadership” – (Audrey Clegg, group talent director at Coca-Cola)

STRENGTHS-BASED LEIDERSCHAP

Een strengths-based benadering van leidinggeven gaat uit van de authenticiteit, uniciteit en de kracht van de leidinggevende zelf en die van medewerkers. Het houdt onder andere in dat leidinggevenden zich richten op de sterke kanten van hun medewerkers en hen helpen deze verder te ontwikkelen. Dit is een essentieel aspect van goed leiderschap omdat het medewerkers in staat stelt om te floreren en hun volledige potentieel te benutten. Uiteraard is deze aanpak ook resultaatgericht, het leidt tot meer productiviteit en betere prestaties. Een win-win situatie voor mens en organisatie.

Het helpt bij het creëren van een positieve, veilige en productieve werkomgeving waarin mensen zich gewaardeerd, gehoord en gezien voelen. Het bevordert ook de innovatie, samenwerking en het ontwikkelen van nieuwe ideeën en oplossingen, wat belangrijk is in onze huidige snel veranderende wereld. Onderzoek heeft aangetoond dat 92% van de werknemers goed functioneert onder een positieve leiderschapsstijl, terwijl dit cijfer daalt naar 51% onder een leidinggevende met een slechte leiderschapsstijl.

LEIDERSCHAP – HRM – TALENT

Leiders en teammanagers kunnen als een positief rolmodel fungeren en uitdragen dat de organisatie alleen kan floreren als medewerkers hun talenten inzetten. Op basis van mijn ervaring in de praktijk zie ik dat hier nog veel kansen liggen voor HR-professionals, ook om zelf krachtiger te worden en meer impact te hebben. Dit kan door eerst werk te maken van de eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling.

En door meer en beter de samenwerking aan te gaan met leiders (CEO´s, MT´s, teamleiders). Vooral in de huidige tijd, waarin het aantrekken, behouden, ontwikkelen van talent en het vitaal houden van medewerkers cruciaal is, is het zinvol voor HR-professionals en leidinggevenden om vaker en beter samen te werken.

Prioriteit voor HR: de effectiviteit van leiders en managers

Volgens onderzoek van Gartner is prioriteit nummer 1 van HR: de effectiviteit van leiders en managers. Volgens Gartner zijn ´CEO Talent Champions´ : executives of organizations that have publicly demonstrated a commitment to talent outcomes. En in HR Leaders Monthly (February 2023) staat het belang van talent voor organisaties centraal: Talent is among today’s top priorities for every organization, en ze geven ook aan hoe belangrijk de samenwerking daarbij is tussen CEO´s en CHRO´s:

With so many critical talent issues to address, there’s no better time than right now to strengthen the CHRO-CEO partnership.

Als HR-professional (of je nu CHRO of HR Manager of Adviseur bent) speel je een cruciale rol in de ontwikkeling van leiderschap en talent. Je wilt het potentieel maximaliseren in je organisatie en je wilt leidinggevenden in je organisatie hebben waar je op kunt vertrouwen en bouwen. Je kunt ook een waardevolle partner zijn voor leidinggevenden die zich willen richten op talentgericht leiderschap (authentiek, positief, mensgericht, talentgericht leiderschap).

Waardeer en investeer in je managers!

About The Author

Kitty Schaap

CoAchieve | Versterk leiderschap en talent vanuit een Strengths-based aanpak. Voor leidinggevenden, HR-professionals, organisaties.

You may also like...